Αιτήματα

Πλούτον και πενίαν μή μοι δώς, σύνταξον δέ μοι τα δέοντα και τα αυτάρκη, ίνα μη πλησθείς ψευδής γένωμαι και είπω Τίς με ορά; ή πενηθείς κλέψω.

Παροιμίαι, 30,8